Back to Top


Vedtægter


§ 1

Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet

Vrå Vandværk.


§ 2

Selskabets formål er at levere det fornødne vand til andelshaverne og andre forbrugere

på bedste og billigste måde, jfr. vandværksregulativets §2


§ 3

Ønsker nogen grundejer (skødeindehaver) at indtræde som andelshaver, kan dette ske

ved at rette henvendelse til formanden.


§ 4

Den til andelsselskabets formål nødvendige kapital skal skaffes til veje ved et eller flere lån,

for hvilket/hvilke samtlige andelshavere hæfter solidarisk. Indbyrdes hæfter de i forhold til

vandafgiften. Som yderligere sikkerhed gives panteret i anlægget og evt. kommunegaranti.

Opnås kommunegaranti for optagelse af ovennævnte lån, gælder for selskabets anlæg og

drift, at selskabet er en selvejende institution indenfor kommunen, og at denne ikke må lide

noget tab ved anlæg og drift, ej heller deraf nyde direkte økonomisk fordel. Denne paragraf

kan ikke ændres ved nogen generalforsamlingsbeslutning, medmindre de forpligtelser, der

er indgået i henhold til denne, er fyldestgjort.


§ 5

Når anlægget er fuldt afdraget, tilhører anlæg, grund, bygninger, maskiner og ledninger m.v.

andelshaverne, og enhver andelshaver har andel i anlægget og dets eventuelle overskud og

reservefond i forhold til det beløb, vedkommende i den forløbne årrække har indbetalt.


§ 6

De til forretning og afskrivning af anlægskapitalen samt vandværkets drift nødvendige årlige

udgifter bæres af forbrugerne ved de efter takstbladet fastsatte afgifter.


§ 7

Al indbetaling, jfr. regulativets § 15 og 16 sker til vandværkets kontor/kasserer efter

den af bestyrelsen vedtagne betalingsform.


§ 8

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsesvalg finder sted hvert år. Hvert år afgår

skiftevis 2 og 3 medlemmer men kan dog genvælges. Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Bestyrelsen varetager selskabets anliggender, herunder afslutning af kontrakter med entre-

prenører om anlæggets udbygning, eller i anden anledning, når der findes grund dertil.

Selskabet er bundet ved bestyrelsens handlinger, og dets medlemmer er solidarisk ansvarlige

for alle selskabets forpligtelser. Bestyrelsen er bemyndiget til at pantsætte selskabets ejendom

og øvrige ejendele efter at være forelagt og godkendt på generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastsætter takster, som skal godkendes af Hjørring kommune. Over det på

bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende

medlemmer. På hver generalforsamling vælges 1 bestyrelsessuppleant for et år ad gangen.


§ 9

Bestyrelsen har tilsyn med den daglige drift og leder denne, evt. ved antagelse af fornøden teknisk og kontormæssig medhjælp.


§ 10

De årlige drift- og anlægsregnskaber for værket revideres af 2 revisorer, der på den ordinære

generalforsamling på skift vælges for 2 år ad gangen. Regnskabsåret er kalenderåret.


§ 11

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes

hvert år i 1. kvartal. Indkaldelsen sker ved mindst 14 dages varsel i et af de lokale blade eller

skriftligt til hver enkelt andelshaver.

Afstemningen afholdes skriftligt, blot een forlanger det. Dagsordenen for en ordinær generalforsamling

skal mindst indeholde følgende 7 punkter:


1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning.

3. Aflæggelse af regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt


Forslag til behandling under punkt 4 skal med navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest

7 dage, før generalforsamlingen finder sted.


Generalforsamlingens beslutninger tages ved simpel stemmeflertal. Til vedtagelse af beslutninger om ændring i selskabets vedtægter eller om selskabets opløsning kræves, at mindst halvdelen af emdlemmerne er mødt, og at mindst tre fjerdedele stemmer for forslaget. Er det ikke tilfældet, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med sædvanlig frist på 8 dage, og denne er da beslutningsdygtig.


Enhver andelshaver er berettiget til at deltage i generalforsamlingen. Hver andelshaver har een og kun een stemme uden hensyn til det mødte antal. Der kan ikke mødes i henhold til fuldmagt. I øvrigt indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen eller en tredjedel af andelshaverne ønsker det, og dens beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed.


§ 12

Generalforsamlingen ledes af een af generalforsamlingen valgt dirigent. Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.


§ 13

I øvrigt er andelsselskabet underlagt de til enhver tid efter lovgivningen gældende rettigheder og forpligtelser, hvoraf specielt kan anføres vandforsyningsloven samt regulativ for Vrå Vandværk.Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. maj 1998.


Henning Sørensen            Carsten Hansen                    Peter Hansen


Søren Ulrik Sørensen    Niels Regnar Nielsen