Back to Top


Regulativ

Regulativ for Andelsselskabet Vrå Vandværk


1: Indledende bestemmelser

2: Vandværkets styrelse

3: Ret til forsyning med vand

4: Forsyningsledninger

5: Stikledninger

6-10: Vandinstallationer

6: Jordledninger

7: Installationer i bygninger

8: Hovedmålere

9: Bimålere

10: Ansøgning

11: Oprettelse af tryk og forsyning

12: Vandspild

13: Brug af vand fra brandhaner

14: Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt

15: Driftbidrag

16: Betaling af anlægs- og driftbidrag m.v

17: Straffebestemmelser

18: Ikrafttrædelse1. Indledende bestemmelser  


1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af § 55 i lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning mv. (vandforsyningsloven) jf. lovbekendtgørelse nr. 337 af 4. juli 1985 som senest ændret ved lov nr. 402 af 14.juni 1995 af Løkken-Vrå kommunalbestyrelse efter forhandling med vandværket.


1.2 Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag har hjemmel i vandforsyninglovens § 53, stk. 1. Anlægsbidrag omfatter bidrag til hovedanlæg, bidrag til forsyningsledningsnet og bidrag til stikledning.

Driftsbidrag omfatter et bidrag pr. m3 vand og eventuelt et fast årligt bidrag. Bidragene fremgår af vandværkets takstblad.


1.3 Bestemmelserne om vandmålere og betaling efter forbrug har hjemmel i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse af 14. juni 1996 om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau, jf. § 55 stk. 6.


1.4 Bestemmelserne om brandværnsforanstaltninger har hjemmel i lov nr. 1054 af 23. december 1992 om civilt beredskab med seneste ændring  ved lov nr. 380 af 14. juni 1995.


1.5 Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede vandmestre har hjemmel i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger som senest ændret ved lov nr. 936 af 29. december 1991.


1.6 Når der ikke er tale om ejerlejlighedsforhold, angiver betegnelsen ejer i dette regulativ grundejeren. For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder angiver betegnelsen ejerne af de enkelte ejerlejligheder.


Hvis der på en ejendom med ejerlejligheder er tinglyst en bestemmelse i ejendommens vedtægter om, at ejerforeningen er forpligtet over for vandværket, anses ejerforeningen dog som ejer efter regulativets bestemmelser.


Betegnelsen bruger omfatter lejeren af en lejlighed herunder beboere af en andelslejlighed eller en ejendom, forpagteren af en erhvervsvirksomhed, ejeren af en ejerlejlighed, når ejerforeningen efter det ovenstående betragtes som ejer og beboeren af en tjenestebolig.

Der henvises iøvrigt til den i 1.3 nævnte bekendtgørelse § 1, stk.1.


1.7 Ved et vandværks hovedanlæg forstås i dette regulativ dens indvindingsanlæg, råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet, beholderanlæg samt hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsnettet.


Ved vandværketss forsyningsledningsnet forstås ledningssystemet til transport af færdigbehandlet vand til forsyning af ejendommene gennem direkte tilsluttede stikledninger.


Ved en stikledning forstås ledningen fra en forsyningsledning til grænsen af vedkommende grund, herunder en eventuel afspærringsanordning på stikledningen.


Ved en jordledning på privat grund forstås stikledningens forlængelse fra grundens grænse til bebyggelsen på ejendommen.


1.8 Ejeren af en ejendom, der får vand fra vandværk, skal underrette eventuelle brugere af ejendommen om deres forpligtigelser efter regulativet, men ejeren er i alle forhold ansvarlig over for vandværket.2. Vandværkets styrelse    


Værket ejes og drives af  Vrå Vandværk..


Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet vandværket, er berettiget og forpligtet til at være medlem af selskabet. Vandværket kan dog efter ansøgning fritage for medlemskab, ligesom ejere, der efter forholdets natur ikke kan være medlemmer, har ret til at optages som forbrugere, eventuelt på særlige betingelser.


Takster for anlægsbidrag og driftsbidrag m.v. fastsættes af vandværket og skal godkendes af kommunalbestyrelsen, i den kommune, hvor vandværket er beliggende, jf. vandforsyningslovens § 53. Taksterne bekendtgøres i et takstblad, der vederlagsfrit udleveres af vandværket.


Om vandværkets styrelse gælder i øvrigt bestemmelserne i selskabets vedtægter.3. Ret til forsyning med vand    


3.1 Enhver ejer, hvis ejendom ligger i vandværkets naturlige forsyningsområde, har ret til forsyning med vand til almindelig husholdningsbrug, til almindeligt landbrug (herunder ikke markvanding), til institutioner og anden erhvervsvirksomhed, når denne anden virksomhed benytter vand i mindre omfang.


Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker på de vilkår, som er fastsat i regulativet og selskabets vedtægter, og mod betaling efter godkendt takstblad.


3.2 Vandværket bestemmer, i hvilket omfang den kan levere vand til erhvervsvirksomhed, som benytter vand i større omfang og vand til sprinkleranlæg til brandslukningsformål. Vandværket fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for en sådan levering. Vilkårene fastsættes i en skriftlig aftale, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen.


3.3 Etablering af vandindlæg fra vandværket som reserve for en ejendoms egen vandforsyningsanlæg kan normalt ikke ventes tilladt.


Vandværket kan dog i undtagelsestilfælde tillade etableringen på særlige vilkår.


3.4 Hvis forudsætningerne for de fastsatte og betalte anlægsbidrag ændres ved senere om- eller tilbygning eller ændret anvendelse af ejendommen, kan vandværket forlange, at ejeren betaler den forøgelse af anlægsbidragene, der svarer til ændringen.


For at ovennævnte ændringer kan medføre forhøjelse af anlægsbidraget, skal de forårsage en væsentlig stigning i vandforbruget. Det medfører ikke nogen ændring i tidligere betalte anlægsbidrag, at lejlighederne i en ejendom ændres til andels- eller ejerlejligheder. Vandværket kan forlange nyt anlægsbidrag i forbindelse med væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget, medmindre andet fremgår af selskabets vedtægter.4. Forsyningsledninger    


4.1 Forsyningsledninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører vandværket. Vandværket bestemmer, hvornår forsyningsledninger skal anlægges, jf. dog vandforsyningsloven §§, 29 og 45-48.


Vandforsyningsledninger må ikke anlægges i strid med vedtagne vandforsyningsplaner.


4.2 I forbindelse med at en ejendom, der ikke tidligere har fået vand fra vandværket, sluttes til en forsyningsledning, skal ejendommens ejer betale anlægsbidrag til vandværkets hovedanlæg og til dens forsyningsledningsnet efter satserne i vandværkets takstblad. Bidraget til forsyningsledningsnettet skal betales, hvad enten den ledning, som ejendommen tilsluttes, er nyanlagt eller ældre.


Hvis en ejendom, der tidligere har fået vand fra en ældre forsyningsledning, sluttes til en ny forsyningsledning, betales ikke anlægningsbidrag, med mindre andet følger af punkt 3.4, 3 punktum.


Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde efter indstilling fra vandværket bestemme, at omlægning af en forsyningsledning som følge af vejregulering skal betales af de ejere, der er tilsluttet ledningen, eller de der har ønsket vejreguleringen.


Når et udstykningsforetagende ønsker forsyningsledninger anlagt, kan vandværket forlange, at udstykningsforetagendet betaler anlægsbidrag til hovedanlægget og til forsyningsledningsnettet for de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen. Vandværket kan forlange, at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker, så snart forsyningsledningerne er anlagt.


4.3 Brandhaner på forsyningsledninger anbringes efter kommunalbestyrelsens anvisning og betales af kommunen. Kommunalbestyrelsen kan forlange, at forsyningsledninger af hensyn til deres funktion ved brandslukning anlægges med større ledningsdimension end ellers nødvendigt; meromkostningerne herved afholdes af kommunen.


I forbindelse med omlægning af vandledninger afholder brandmyndigheden omkostningerne til flytning af brandhaner/brandbrønde med tilhørende ledninger og tilslutning til vandledning.4.4 Hvis forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal retten til deres anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved en deklaration, der skal tinglyses på de respektive ejendomme.5. Stikledninger    


5.1 Stikledninger med eventuelle afspærringsanordninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører vandværket.


5.2 I forbindelse med tilslutningen af en ejendom til vandværket skal ejendommens ejer betale bidrag til stikledning efter satserne i vandværkets takstblad.


Når et udstykningsforetagende har ønsket forsyningsledninger anlagt, og der i den forbindelse anlægges stikledninger til ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, kan vandværket forlange, at udstykningsforetagendet betaler bidrag til stikledningerne. Vandværket kan forlange, at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker, så snart stikledningerne er anlagt.


5.3 Hver ejendom skal normalt have sin særskilte stikledning, og der vil i almindelighed kun blive tilladt én stikledning til hver ejendom. Stikledningen skal normalt indlægges fra forsyningsledningen i den gade eller vej, hvortil ejendommen har facade (adgangsvej).


I særlige tilfælde kan forsyning til to eller flere ejendomme dog ske gennem en fælles stikledning. Vilkårene herfor fastsættes i en deklaration, der skal være godkendt af vandværket og skal tinglyses på de respektive ejendomme ved ejernes foranstaltning og på deres bekostning. Tilsvarende gælder, hvis en stikledning af nødvendighed eller efter de interesseredes ønske føres over tredjemands ejendom.


5.4 Vandværket kan omlægge en stikledning, hvis der sker udstykning, ændringer i forbruget, foretages ombygningsarbejder på ejendommen eller lignende. I så fald må ejendommes ejer afholde omkostningerne for omlægningen. Tilsvarende gælder, hvis ejeren selv ønsker stikledningen omlagt.


Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde efter indstilling fra vandværket bestemme, at omkostninger ved omlægning af en stikledning som følge af en vejregulering skal afholdes af de pågældende ejendommes ejere, eller de som har ønsket vejreguleringen.


5.5 Vandværket kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom ved forsyningsledningen for ejerens bekostning.


6-10 Vandinstalationer


6. Jordledning    


6.1 Jordledninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører grundejeren.


6.2 Alt arbejde med jordledning skal udføres af autoriserede vandmestre eller af vandværket og skal overholde gældende forskrifter. Udførte arbejder skal, bl.a. med henblik på besigtigelse færdigmeldes til vandværket, der underretter bygningsmyndigheden.


6.3 Jordledningen skal anlægges og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare for forurening af vandet eller findes utætheder eller på anden måde voldes ulemper.


Hvis det konstateres eller må formodes, at der er utætheder eller andre fejl, skal ejeren sørge for, at installationerne snarest muligt gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden for hans bekostning.


Vandværket kan ligeledes på baggrund af konstaterede eller formodede fejl forlange de nævnte aktiviteter - herunder den fornødne udbedring - udført ved ejerens foranstaltning og for hans bekostning.


6.4 Ved ombygning af en ejendom kan vandværket forlange udskiftning af jordledningen ved ejerens foranstaltning, når det skønnes af betydning for det kommende vandforbrug.


6.5 Omkostninger til omlægning af jordledning som følge af nødvendige omlægninger af forsynings- og/eller stikledning afholdes af grundejeren.


6.6 Når en ejer forsømmer de forpligtelser, som efter ovenstående påhviler ham kan kommunalbestyrelsen efter indstilling fra vandværket lade arbejdet udføre for hans bekostning.


7. Installationer i bygninger    


7.1 Alt arbejde ved vandinstallationer skal udføres af autoriserede vandmestre eller af vandværket og skal overholde gældende forskrifter. Udførte arbejder skal bl.a. med henblik på eventuel besigtigelse færdigmeldes til vandværket, der underretter bygningsmyndigheden.


7.2 Apparater, filtre og armaturer mv., der tilsluttes vandledningsnettet, skal være godkendt af Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen (VA-godkendelse eller eventuel EU-godkendelse).


7.3 Hvis vandværket finder, at trykforholdene i en ejendom kan ventes at blive utilfredsstillende og at dette kan henføres til særlige forhold vedrørende den pågældende ejendom, kan vandværket forlange, at der opstilles trykforøgeranlæg i forbindelse med ejendommens ledningsnet efter vandværkets nærmere forskrifter, men ved ejerens foranstaltning og for hans bekostning.


7.4 Ved ombygning af en ejendom kan vandværket forlange, at vandinstallationerne ændres ved ejerens foranstaltning og for hans bekostning, når dette skønnes af betydning for det kommende vandforbrug.


7.5 Vandinstallationerne skal udføres, benyttes og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare for forurening af vandet eller findes utætheder eller på anden måde voldes ulemper. Hvis det konstateres eller må formodes, at der er utætheder eller andre fejl, skal ejeren sørge for, at installationerne snarest muligt gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden for hans bekostning.


Brugeren af en vandinstallation skal snarest anmelde enhver fejl til ejeren.


Hvis en fejl har haft betydning for ejendommens vandforbrug, skal ejeren straks underrette vandværket om forholdet.


Vandværket kan pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger, som vandværket finder ønskelige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion. Sådanne foranstaltninger skal til stadighed holdes i god stand, og de må ikke fjernes eller ændres uden vandværkets tilladelse.


Vandforbruget skal aftages på en sådan måde, at trykstød ikke forekommer og således at pludselige, kraftige og unødvendige variationer undgås.


Ejeren er forpligtet til at holde ubenyttede installationer aflukket og tømt for vand. Vandværket kan forlange installationer i ubenyttede bygninger afbrudt på forskriftsmæssig måde på grundejerens bekostning.


7.6 Når en ejer forsømmer de forpligtelser, som efter ovenstående påhviler ham med hensyn til vandinstallationerne, kan kommunalbestyrelsen efter indstilling fra vandværket lade arbejdet udføre for dennes bekostning.


8. Hovedmålere (afregningsmålere)    


8.1 Der anbringes vandmålere i enhver ejendom, hvortil der leveres vand. Der må normalt kun anbringes én måler til hver ejendom.


8.2 Måleren anbringes for ejerens bekostning. Den stilles til rådighed af vandværket. og forbliver vandværkets ejendom. Anbringelsen skal foretages af vandværket eller af en autoriseret vandmester på et sted, der er godkendt af vandværket.


Måleren skal til stadighed være let tilgængelig, let udskiftelig og bekvem at aflæse.


Vandværket kan i særlige tilfælde af hensyn til installation, aflæsning og vedligeholdelse af vandmålere kræve etablering af målerbrønd for ejerens bekostning.


Målerbrønde skal være forsynet med forsvarlig dæksel og skal ved ejerens foranstaltning holdes rene og så vidt muligt tørre.8.3 Vandmålerens størrelse og type bestemmes af vandværket udfra de oplysninger, som ejeren har givet om omfanget af installationen, vandforbruget til erhvervsvirksomhed mv.


8.4 Hvis forbruget ændres i forhold til det af ejeren tidligere oplyste jf. 8.3 således, at måleren ikke længere er tilpasset forbruget, kan vandværket kræve målerinstallationen ændret og måleren erstattet med en måler af passende størrelse for ejerens bekostning.


8.5 Vandmålere vedligeholdes af vandværket for dennes regning. Ejeren er erstatningspligtig over for vandværket i alle tilfælde, hvor måleren bortkommer eller beskadiges, f.eks. ved vold, brand, frost mv., alene med undtagelse af beskadigelser, som skyldes slid og ælde. Vandværket er berettiget til når som helst for egen regning at foretage udskiftning af måleren.


Ejeren må tåle de ulemper, der er forbundet med, at vandtilførslen afbrydes ved målerudskiftning.


8.6 Plomberinger, der er anbragt på måleren, må kun brydes af vandværket. Hvis plomberingen brydes af uvedkommende, og måleren i den anledning efterses og istandsættes, skal omkostninger herved afholdes af ejeren, ligesom vandværket kan ansætte et skønnet merforbrug.


8.7 Opdager ejeren, at der er utætheder eller andre fejl ved en vandmåler, skal han snarest give vandværket meddelelse om det. Brugeren af en ejendom skal snarest melde konstaterede fejl til ejeren.


Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler.


8.8 Hvis ejeren ikke efterkommer vandværkets anmodning om at installere vandmåler, kan kommunalbestyrelsen efter indstilling fra vandværket lade arbejdet udføre for hans bekostning. Indtil vandmåler er installeret sker en skønsmæssig fastsættelse af forbruget.


8.9 Vandværket kan forlanger afprøvning af en hovedmåler. Ejendommens ejer kan ved skriftlig henvendelse til vandværket forlange at få måleren prøvet.


Måleren regnes at vise rigtigt, når dens visning ved 1/2 og 1/4 belastning ikke afviger mere end 5% fra den virkelige gennemløbsmængde, og prøveomkostningerne afholdes i så fald af den, der har ønsket afprøvningen.


Hvis fejlen er større end 5%, afholdes prøveomkostningerne af vandværket, og vandværket foretager efter forhandling med ejeren skønsmæssig nedsættelse eller forøgelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor vandværket skønner, at målerens fejlvisning har fundet sted.


8.10 Viser det sig uden for de afprøvningstilfælde, som er nævnt i 8.9, at en måler er kommet i uorden, fastsætter vandværket efter forhandling med ejeren forbruget ud fra et skøn over det tidsrum, hvor fejlen antages at have foreligget, og over fejlvisningens størrelse.9. Bimålere (fordelingsmålere)    


9.1 Vandværket kan tillade opsætning af bimålere.


9.2 Sådanne bimålere aflæses normalt ved ejerens foranstaltning, og eventuelle uoverensstemmelser mellem ejer og lejer om bimålerens aflæsning og visning er vandværket uvedkommende. Vandværket har dog til enhver tid ret til at aflæse bimåleren.


9.3 Bimålere kan udlånes fra vandværket i det omfang, vandværket råder over det fornødne antal bimålere af passende størrelse.


8.2-7 finder tilsvarende anvendelse for udlånte bimålere.


9.4 Hvis bimåleren ikke udlånes fra vandværket, må ejeren selv anskaffe den, og bimåleren tilhører da ejeren. Om disse bimålere gælder følgende:


8.2-4 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til bimålernes anbringelse, størrelse og type.


Ejeren skal sørge for, at bimåleren til enhver tid er vedligeholdt på forsvarlig måde. Opstår der utætheder eller andre fejl ved bimåleren, skal ejeren straks give vandværket meddelelse om det.


De plomper, der er anbragt på bimåleren, må kun brydes af vandværket. Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen bimåler.10. Ansøgning    


Forinden noget arbejde vedrørende nye installationer eller ændringer i eller udvidelser af bestående installationer påbegyndes, skal vandværket og kommunalbestyrelsens tilladelse være indhentet.


Ansøgning herom samt om indlægning, afbrydelse eller ændring af stikledninger indgives enten på Danske Vandværkers Forenings normalblanketter eller på kommunens eller vandværkets særlige blanketter, der udleveres vederlagsfrit.


Ansøgningen skal blandt andet indeholde oplysning om vandforbrugets størrelse og art, f.eks. husholdningsbrug eller erhvervsbrug. Ansøgningen skal være bilagt relevant materiale.


Vandværket kan forlange supplerende oplysninger om vandinstallationerne, dersom det ikke findes tilstrækkeligt belyst ved ansøgningen.11. Opretholdelse af tryk og forsyning    


11.1 Vandværket skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold og bør opretholde et vandtryk, der gør almindeligt vandforbrug muligt i samtlige tilsluttede ejendomme, der ikke er omfattet af pkt. 7.3. Vandværket har dog ingen pligt til at holde noget mindste tryk i vandledningsnettet ud for de enkelte ejendomme.


11.2 Ved aflukning af vandledninger skal der normalt gives ejerne eller deres repræsentanter et rimeligt varsel, men vandværket kan ved ledningsbrud og andre særlige forhold foretage aflukninger uden varsel.


11.3 Enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering som følge af ledningsbrud, strømsvigt eller anden force majeure eller som følge af ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger m.m.


11.4 Vandværket kan, uden at der kan gøres krav på erstatning herfor, træffe bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, når den finder, at vandværkets drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt, herunder indskrænkninger med hensyn til vanding af haver i tørkeperioder. Amtsrådet kan pålægge vandværket at træffe en sådan bestemmelse.12. Vandspild    


12.1 Vandet fra vandværket må, bortset fra brand under indsats eller andre nødstilfælde, ikke benyttes til andet formål eller i større mængde end den benyttelse, som vandværket har fastsat, eller som med rimelighed kan antages at ville finde sted fra de tilladte installationer. Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd er forbudt.


Rindende vand må ikke bruges til køleformål, med mindre der er givet særlig tilladelse fra vandværket.


12.2 Hvis vandspild, som ovenfor nævnt, foregår fra ledning uden måler, kan forbruget forlanges betalt af ejendommens ejer ud over den almindelige vandafgift.


Forbruget vil i så fald blive fastsat ved vandværkets skøn efter forhandling med ejeren.13. Brug af vand fra brandhaner    


Bortset fra indsats ved brand- og andre nødstilfælde må ingen uden forud indhentet tilladelse fra vandværket bruge vand fra brandhaner.14. Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt    


14.1 For at kunne kontrollere forbruget og efterse, at vandinstallationerne holdes i god og forskriftsmæssig stand, og at der ikke finder vandspild sted samt for vedligeholdelse eller udskiftning af vandmåler, skal vandværkets personale - mod forevisning af legitimation - have adgang uden retskendelse til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer. Ejeren skal om fornødent skaffe sådan adgang.


14.2 Enhver ejer eller bruger af en ejendom, hvori vand er indlagt, skal på forlangende give vandværket alle oplysninger om vandets anvendelse og om forbrugets størrelse.15. Driftsbidrag    


15.1 For alt vandforbrug fra vandværkets ledningsnet, bortset fra vand til brandslukningsformål, under indsats og de årlige afprøvninger af brandhanerne, betales driftsbidrag, der omfatter et bidrag pr. m3 vand og eventuelt et fast årligt bidrag.


Vandværket kan forlange oplysning fra kommunalbestyrelsen om den forbrugte vandmængde ved brandslukning.


15.2 For vand leveret til midlertidig brug, f.eks. byggebrug, betales driftsbidrag efter stk.1. Vandværket kan dog bestemme, at der ikke betales fast bidrag, og at bidraget pr. m3 aftaget vand betales efter et forbrug, der anslås af vandværket.


15.3 For sprinkleranlæg og overrislingsanlæg til brandslukningsformål, brandhaner på privat grund og lignende, som normalt ikke medfører noget vandforbrug, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter et fast årligt bidrag.16. Betaling af anlægs- og driftsbidrag mv.    


16.1 Anlægsbidrag, driftsbidrag og forskudsvis afholdte omkostninger til arbejde ved stikledning eller vandinstallationer, som vandværket eller kommunalbestyrelsen har foretaget eller ladet foretage efter pkt. 5.4, 5.5, 6.5, 6.6, 7.6 eller 8.8, påhviler den, der har tinglyst adkomst til vedkommende ejendom.


16.2 Betales driftsbidrag ikke inden for den fastsatte frist, kan vandværket lukke for vandtilførelsen. Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb tillige med renter, beregnet i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.v. og/eller gebyr jf. takstbladet, er betalt.


Vandværket har pligt til at åbne for vandet ved ejerskifte, med mindre den ny ejer har overtaget den tidligere ejers gæld til vandværket enten ved tinglyst deklaration eller ved aftale. Der kan også i dette tilfælde forlanges gebyr for genåbningen.


16.3 Betales anlægsbidrag ikke inden den fastsatte frist, kan vandværket nægte at etablere tilslutningen. Er tilslutning sket, kan vandværket lukke for vandtilførslen, hvis lukningen sker inden 6 måneder efter seneste påkrav. 16.2 2. og 3. pkt. finder i så fald tilsvarende anvendelse.


Er der ikke foretaget aflukning, og ejendommen overdrages til ny ejer kan aflukning ikke ske, med mindre den ny ejer har overtaget den tidligere ejers gæld til vandværket enten ved tinglyst deklaration eller ved aftale.


16.4 Betales forskudsvis afholdte omkostninger jf. 16.1 ikke inden for den fastsatte frist gælder tilsvarende regler, som er nævnt i 16.2 og 3.17. Straffebestemmelser    


17.1 Den, der overtræder vandforsyningslovens § 50 ved ikke at udføre, benytte eller vedligeholde vandindlæg på forsvarlig måde, § 51, stk.1, ved vandspild, § 52 ved ikke at efterkomme påbud om indskrænkning i vandforbruget eller § 64 ved at modvirke den adgang, som vandværkets personale har til en ejendom, jf. regulativets pkt. 6.2, 7.1, 7.5, 11.4, 12.1 og14.1 straffes efter vandforsyningslovens § 84 med bøde


17.2 Den, der uden autorisation udfører arbejde ved installationer og ledninger m.v., som er omfattet af bestemmelserne i gældende autorisationslov, straffes med bøde, jf. vandforsyningsloven § 84. På samme måde straffes den, der lader de nævnte arbejder udføre af personer, som ikke efter loven er berettiget til det.18 Ikrafttrædelse    


Dette regulativ træder i kraft den 1. juli 1997, og samtidig ophæves det tidligere regulativ.


Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af vandforsyningsloven.


Bestemmelserne i senere lovændringer, der strider mod dette regulativ, kan umiddelbart indarbejdes.